Alles tegelijk – Blog van Wijnand van de Giessen

Een organisatie waar 19 mensen (grotendeels parttime) werken. En waar de komende vier maanden gewoon het ”normale” werk gedaan gaat worden: sociaal makelen en sociaal beheer in Hoograven, Lunetten en Oost. Maar waar door diezelfde groep ook gewerkt moet worden aan het produceren van een aanbod in het kader van de uitvraag sociaal makelen, aan de voortgang van een geplande fusie met Doenja Dienstverlening en aan het inleveren van de evaluatie van het vorige jaar. Hoe gaat dat eigenlijk? Alles tegelijk in de lucht houden?

Fusie

In deze fase zijn vooral de personeelsvertegenwoordiging (pvt), de Raad van Toezicht (RvT), de controller en de bestuurder aan het werk met de voorgenomen fusie.

Medio februari zal er al veel duidelijk zijn over de vraag of de voorgenomen fusie ook echt per 1 januari 2019 zal worden gerealiseerd. De afgelopen weken zijn er met alle geledingen van zowel Doenja als van Vooruit gesprekken gevoerd. Doel was om het draagvlak voor de fusie in beeld te krijgen. Maar ook om mogelijke knelpunten in beeld te krijgen.

Daarnaast is er door de controllers hard gewerkt om een goed beeld te krijgen van de huidige financiële positie van beide 

partijen, en hoe dat er per 1 januari 2019 zal uitzien. En vooral: welke risico’s er eventueel aan de fusie verbonden zijn.

Op basis van hetgeen de afgelopen tijd in beeld is gebracht, kan er over een paar weken een principebesluit tot fusie worden genomen. Daarna moet er gewerkt gaan worden aan de vormgeving van de nieuwe fusie-organisatie. En zullen de pvt (bij Vooruit) en de OR (bij Doenja) bij de definitieve besluitvorming worden betrokken. Dat definitieve besluit is overigens last but not least vooral afhankelijk of Vooruit en Doenja de uitvraag zullen winnen. Als beide of een van deze twee de uitvraag niet wint, dan heeft fuseren immers ook geen zin. En dat weten we 3 juli van dit jaar. Best spannend allemaal!

Uitvraag

Zeer onlangs heeft de gemeente Utrecht de beleidsregel gepubliceerd met betrekking tot het schrijven van het aanbod in het kader van de uitvraag 2019 t/m 2024. De 5 samenwerkende sociaal makel-organisaties (smo’s) kunnen nu aan de slag om voor 1 mei a.s. een gezamenlijk aanbod voor de stad te gaan uitbrengen.

Omdat het een gezamenlijk aanbod zal zijn, zal een belangrijk deel – de uitgangspunten en de gezamenlijke visie – samen geschreven gaan worden. Naast dit gezamenlijke zal Vooruit haar aanbod gaan beschrijven voor de ‘’eigen’’ wijken Zuid en Oost.

 

De medewerkers van alle smo’s – dus ook die van Vooruit – zullen door middel van werkgroepen bij het schrijven van het aanbod betrokken gaan worden. Ook het aanbod in Zuid en Oost zal door middel van werkgroepen samengesteld uit medewerkers van Vooruit per thema vorm gaan krijgen. Eind maart moet het allemaal in concept op papier staan. Daarna is er nog een maand voor de check bij de medezeggenschapsorganen en de RvT’s, en voor de uiteindelijke vormgeving van het aanbod.

Evaluatie vorig jaar

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het tot stand brengen van de inhoudelijke verantwoording aan de gemeentelijke subsidiegever in gang gezet. De eindevaluatie van 2017 kan uiteraard  niet anders dan gebaseerd zijn op hetgeen de medewerkers hierover aanleveren; wel sluit het natuurlijk aan op hetgeen al in de tussenrapportage over 2017 aan de gemeente werd gemeld. De rapportage wordt ingeleverd voor 1 maart a.s.

”Gewone werk”

En oh ja, het gewone werk, het sociaal makelen voor jeugd en volwassenen en het sociaal beheer in de buurthuizen gaat ondertussen natuurlijk ook gewoon door.

Uiteindelijk behoren de bewoners, onze samenwerkingspartners en anderen zo weinig mogelijk te merken dat we met z’n allen behoorlijk druk zijn om de komende drie maanden hele belangrijke stappen ”vooruit” te zetten.

Maar intern zullen we er wel degelijk heel veel van gaan merken. Dan zal er zeker ook weleens sprake gaan zijn van stress. Vrees voor het (niet) halen van deadlines. Vrees of de kwaliteit goed genoeg is. Vrees of we het gaan redden. We zullen misschien soms op elkaars tenen gaan staan.

Maar bovenal zullen we samen werken. Samenwerken. Hard werken. Professioneel werken.

En dat alles met maar één doel: het werk in Hoograven, Lunetten en Oost waarin we geloven, waarvan we zoveel kennis hebben, zo goed mogelijk op de kaart zetten en samen met de collega’s van Doenja een zo goed mogelijk vervolg in de toekomst na 2018 geven. Over hoe dit de komende maanden z’n vervolg krijgt, praat ik jullie bij in een volgend blog.

Wijnand van de Giessen, bestuurder a.i Vooruit

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather