Terugblik 2015 en VOORUITblik 2016

FullSizeRender (3)Binnen Vooruit zijn we het nieuwe jaar goed van start gegaan met een mooie nieuwjaarsspeech van Liesbeth van Eijndhoven, directeur – bestuurder van Vooruit. Met een terugblik op 2015 en een VOORUITblik op 2016. Lees hem hieronder!

Terugblik 2015
2015 was een jaar waarin in de wereld heel veel is gebeurd, wat wellicht een voorbode is voor de dingen die nog komen gaan. We constateren nog steeds een veelheid aan maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld de eenzaamheid bij kwetsbare mensen waaronder specifiek de groep ouderen. We zien dat armoede nog steeds groeit en dat wederzijds begrip en tolerantie issues zijn die keer op keer in gesprek worden gebracht.

De digitalisering snelt voort en de groep mensen die daar niet zo snel in mee kan gaan groeit met dezelfde vaart. Taal en digitalisering, veiligheid en wederzijds begrip, daadwerkelijk participeren en kunnen doen waar je goed in bent, of dat je betekenis kan geven blijven issues waar iedereen mee te maken heeft. Kortom het werk houdt zeker niet op, en er valt nog heel veel aan te pakken!

Vooruit heeft in 2015 heel veel gedaan op verschillende vlakken:

  • Intern zijn we druk aan het bouwen gegaan aan de teamsamenwerking, het vormen van een Vreedzame organisatie, het volwassen worden van een PVT, een betere afstemming tussen team en management.
  • De medewerkers hebben hard gewerkt het afgelopen jaar. Soms overladen door allerlei adviezen en eisen over de communicatie, rapportage, het maken van afspraken en zo meer. Jullie zijn het belangrijkste instrument van Vooruit: dank zij jullie is er heel veel beweging gekomen in de wijken en buurten.
  • Onze RVT is niet altijd zichtbaar voor anderen dan Tilly en mij. Fijn dat jullie er zijn en bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Ook met jullie bouwen we verder aan een volwaardige organisatie, klaar voor de toekomst.
  • Wat betreft al onze administratieve processen, de ICT en HRM hebben we heel veel steun gehad aan de medewerkers/ondersteuners van Mekaar die op de Malakkastraat zetelen. Voor velen vaak niet zo zichtbaar, maar des te belangrijker omdat daardoor de zaken ook goed lopen. Mijn dank voor jullie inzet is groot. Uiteraard geldt dit ook voor Gerda en Frans van Labyrinth. Zonder jullie goede zorgen zouden we dit niet hebben bereikt.
  • Onze adviescommissie is het afgelopen jaar beter tot stand gekomen. De actieve en betrokken bewoners in deze commissie denken mee, en geven gevraagd en ongevraagd advies over onze organisatie en de dingen die we in de wijken doen. Ook jullie veel dank voor de inzet van het afgelopen jaar.
  • In de wijken, buurtcentra en speeltuinen ontstaan steeds meer initiatieven die tot wasdom komen. Het aantal bezoekers in de buurtcentra is groeiend, en de bekendheid van onze sociaal makelaars en sociaal beheerders wordt steeds groter.
  • We hebben geïnvesteerd in de samenwerking met de vele partners waarmee we te maken hebben: bewonersorganisaties, de wijkbureau’s, Samen in de Stad, Harten voor Sport, de accounthouders bij de gemeente, de brede school, VV Hoograven, Wijkconnect, de andere SMO’s en de buurtteams.
  • De komst van de buurtteams vraagt om een goede samenwerking op verschillende vlakken, om te voorkomen dat we elk voor zich opnieuw het wiel uit gaan vinden.
  • De start van het speeltuinen onderzoek heeft tot nu toe al een belangrijke bijdrage geleverd aan nieuwe plannen en nieuwe energie rond initiatieven in de speeltuinen.
  • We hebben heel veel geïnvesteerd in onze zichtbaarheid via de website, en andere social media en we hebben veel geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, de andere SMO’s, het kennisnetwerk Sociaal Makelen met de HU en de Universiteit, en we worden bekender bij de lokale politiek.

VOORUITblik 2016
Dit alles zorgt voor de overstap naar:

2016 wordt een belangrijk jaar wat betreft de samenwerking met de gemeente. Dit is het jaar dat er gewerkt gaat worden aan een nieuwe uitvraag voor het Sociaal makelaarschap in de periode na 2017. In de eerste helft wordt er gewerkt aan een gemeentelijke visie op het sociaal makelen, gericht op de toekomst. Na de zomer wordt gewerkt aan de inhoud van de nieuwe uitvraag; wat worden de criteria, gaan de speeltuinen wel of niet mee in de uitvraag; Hoe gaat het sociaal makelen toekomstbestendig worden.

Voor ons, en de andere SMO’s een belangrijk jaar waarin we moeten laten zien wat onze meerwaarde is voor de sociale cohesie in de wijken en het mee kunnen laten doen van grote groepen burgers. Uiteraard doen we dat graag samen met onze alliantiepartners: Move, Mira Media en Taal doet Meer.

Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de resultaten die worden behaald met het sociaal makelwerk, en we willen daarom ook blijven investeren in deze Alliantie. 2016 is het jaar waarin Vooruit graag met hen om te tafel gaat om te kijken naar de meest optimale vorm waarin dit bondgenootschap kan bijdragen aan een succesvolle gunning voor na 2017. Graag nodigen we jullie uit om op niet al te lange termijn hierover met ons om de tafel te gaan.

Ook voor het team van Vooruit gaat het een spannend jaar worden. We gaan meer investeren in scholing en coaching. De stappen die we hebben gemaakt op het gebied van onderlinge samenwerking gaan we verder uitbouwen. We blijven werken aan onze zichtbaarheid en zullen gerichte communicatieacties gaan ondernemen op de verschillende punten uit ons werkplan. We werken verder aan onze Vreedzame organisatie

Financieel wordt het een boeiend jaar: de bezuinigingen op de speeltuinen hebben we nu door het inzetten van een opgebouwde reserve kunnen opvangen. Komend jaar wordt de uitdaging om te kijken hoe we dat structureel kunnen inpassen in onze organisatie.

De Adviescommissie heeft besloten om komend jaar op thema een aantal onderwerpen te bespreken. Dit zal samen met de medewerkers van Vooruit worden voorbereid. Een leuke ontwikkeling.

En ook bij de RVT zullen veranderingen plaats gaan vinden. Ook jullie zullen een belangrijke rol hebben in de vorming van de plannen voor de toekomst.

Ik kijk uit naar de samenwerking en inspiratie in het jaar dat voor ons ligt!

Hartelijke groeten,

Liesbeth van Eijnhoven,
Directeur – bestuurder Vooruit

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather